Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle.


Do celów Stowarzyszenia należą również:

 • ścisła współpraca na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Podkarpackiej Doliny Wodorowej, w tym opartej o produkcję wodoru, w szczególności w procesie elektrolizy, z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE;

 • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, w szczególności Regionu Podkarpacia, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej;

 • wspieranie działań biznesowych, np. poprzez tworzenie analiz biznesowych, identyfikację możliwości inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań technologicznych, łączenie i aktywne wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji projektów biznesowych, reprezentowanie interesów wszystkich członków lub poszczególnych ich grup w ramach realizowanej przez nich działalności wodorowej;

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w energetyce poprzez współspalanie wodoru z gazem;

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako źródła energii w zeroemisyjnym oraz niskoemisyjnym transporcie;

 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia na terenie Regionu Podkarpacia, z wykorzystaniem m.in. instrumentów i potencjału Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park Mielec” i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park Wisłosan”, zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jak również istniejącej infrastruktury przemysłowej na Podkarpaciu, optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach prowadzących do budowy gospodarki wodorowej;

 • organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, jak również integrację branży;

 • wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej zarówno na poziomie krajowym jak i arenie międzynarodowej;

 • działanie na rzecz ochrony środowiska, w tym propagowanie postaw proekologicznych zwłaszcza wśród młodzieży, przedsiębiorców i społeczności lokalnych, dotyczących w szczególności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego;

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia;

 • stworzenie programów edukacyjnych mających na celu kształcenie przyszłych ekspertów od technologii wodorowych oraz rynku wodorowego.